ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ

imgif

 clickgif

สรุปคะแนนตามจุดเน้น ครั้งที่ 3

julygifคะแนนตามจุดเน้น เดือนกรกฎาคม 2559 จำแนกตามรายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ประถมศึกษาปีที่ 4/2