สรุปคะแนนตามจุดเน้น ครั้งที่ 3

julygifคะแนนตามจุดเน้น เดือนกรกฎาคม 2559 จำแนกตามรายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ประถมศึกษาปีที่ 4/2

สรุปคะแนนตามจุดเน้นเดือนมิถุนายน 2559

สรุปคะแนนตามจุดเน้น เดือนมิถุนายน 2559 จำแนกตามรายชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สรุปคะแนนตามจุดเน้นเดือนพฤษภาคม 2559