สรุปคะแนนตามจุดเน้นเดือนมิถุนายน 2559

สรุปคะแนนตามจุดเน้น เดือนมิถุนายน 2559 จำแนกตามรายชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6