กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านผักคำภู
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

………………………………………………………

ก. ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)

๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

หมวดที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้
๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)
๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
๘. พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กำหนดการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

แบบสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

คุณครูท่านใดที่ต้องการตรวจสอบ แก้ไข ส่งคำตอบใหม่ ให้คลิกส่งก่อน แล้วให้คลิกที่”การตอบกลับก่อนหน้า” หรือ “แก้ไขการตอบกลับ” หรือ “ส่งคำตอบเพิ่ม” ตามต้องการ

รายการแข่งขันวันที่ 6 ตุลาคม 2558

สรุปตัวแทนศูนย์เครือข่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

1.ภาพยนต์สั้น ม.1.3
2.มารยาทไทย ม.1-3
3.การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกณรงค์ ม.1-3
4.การสร้างภาพด้วย ปะ ติด ม.1-3
5.การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3
6.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย ม.1-3
7.การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์(e-book) ม.1-3
8.การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์(e-book) ป.4-6
9.การสร้าง webpage ประเภท CMS ม.1-3
10.การสร้าง webpage ประเภท web Editor ป.4-6
11.การสร้าง webpage ประเภท web Editor ม.1-3
12.การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1-3
13.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1-6
14.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint (บกพร่องทางร่างกาย) ไม่กำหนดชั้น
15.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเห็น) ป.1-6
16.การร้องเพลงสากล หญิง ป.1-6
17.การแข่งขันแสดงตลก ป.1-ม.3
18.วาดภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ม.1-3
19.การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6
20.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.1-3