Baidu เร่งความเร็วคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส

โปรแกรมช่วยเร่งประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยให้คอมพิวเตอร์

 >>>Post by Prasit PKP School<<<


เป็นที่ทราบกันว่าโดยส่วนใหญ่ว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะไม่ค่อยสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กๆ น้อยๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
จนกระทั่งเกิดปัญหาใหญ่ตามมา เช่น เครื่องอืดช้าผิดกับที่ซื้อมาใหม่ๆ หรือซํ้าหนักเครื่องทำงานไม่ได้ เกิดปัญหาสารพัด และต้องยกเครื่องไปให้ช่างแก้ไขรวมถึงลงโปรแกรมกันใหม่ ที่จริงแล้วผู้ใช้ควรจะรู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมํ่าเสมอ และมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการป้องกัน Read more »

ผลจัดลำดับ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สกลนคร เขต 2

ผลการจัดลำดับการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านผักคำภู มีคุณครูชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์ เป็นครูประจำชั้น/ผู้สอน  ได้ลำดับที่ดีพอสมควร ดูผลการจัดลำดับ ดังนี้ Read more »