เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านผักคำภูเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและยกช่อฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ

วันอำลาสถาบันโรงเรียนบ้านผักคำภู ปีการศึกษา 2559

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู

กรอกค่าสถิติ O-NET ปีการศึกษา 2559 ศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 3

 

 

 

 

กรอกคะแนนประเมินผลตามจุดเน้น ครั้งี่ 3