ครูและบุคลากร


นายประสิทธิ์ จิจุบาล
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)


นางจันลา โถชาลี
 


นางพงษ์รับภา ดาพรม
 


นางเคี่ยม  มะลิทอง
     


นางสุมาลี  ทองแก้ว


นางรุ่งนภา โถบำรุงนายฉัตรชัย ถานะลุนนายมงคล สุวรรณ


นางจฑารัตน์ สุวรรณ


นางจันจีรา ชมจันทร์


นางวลัยรัตน์ งามสิทธิ์


นางศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์


นางสาววัลย์วิภา บุบผา


นายสีลา กาแก้ว


นางสาวรัตนา โถป่สอน


นางสาวธรรมนัด โถบำรุง

บล็อกครูแจ๋ว

สนทนากับคุณครูยุพิน (แจ๋ว) ได้ที่นี่

(โปรดใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์)

บล็อกครูแจง

สนทนากับคุณครูอาพันตรี (ครูแจง) ได้ที่นี่

(โปรดใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์)

บล็อกครูลา

สนทนากับคุณครูสีลา (ครูลา) ได้ที่นี่

(โปรดใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์)

บล็อกครูอ้๋น

สนทนากับคุณครูวชิรวิชญ์ อุระแสง (ครูอ้๋น) ได้ที่นี่

(โปรดใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์)