ทัศนศึกษา 55(1)

กิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556

ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนบ้านผักคำภู

โรงเรียนบ้านผักคำภู เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บ้านผักคำภู หมู่ที่ 6 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนาใน 4 (วัดโพธิ์ชัย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 ดำรงอยู่ด้วยเงินการประถมศึกษาที่รัฐบาลจ่ายเป็นเงินเดือนครู ตลอดจนเครื่องใช้สอยต่าง ๆ และดำเนินการสอนตามประเมินการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้วางระเบียบไว้แล้ว โดยมีนายบุญหก ไชยชมพู เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5,000 บาท เป็นค่าสังกะสี จึงได้ยกโครงโรงเรียนเป็นเอกเทศแบบถาวรแบบ 002 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร แต่ได้เพียงโครงหลังคาเท่านั้น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ กองอำนวยการกลางรักษาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักผู้บัญชาการสูงสุด ได้มาสร้างศาลาประชาคมและสนามเด็กเล่นจนเสร็จเรียบร้อย และมีเงินจากการก่อสร้างดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท จึงได้จัดซื้อไม้กระดานพื้นและไม้ฝาจำนวนหนึ่ง อีกจำนวนหนึ่งราษฎรในหมู่บ้านจัดหาจึงได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนต่ออีก โดยติดตั้งประตู หน้าต่าง ลูกกรง บันได จนแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้จัดสร้างงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง เป็นแบบ ป. 1 ฉ ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร งบประมาณการก่อสร้าง 225,000 บาท เนื่องจากโรงเรียนบ้านผักคำภู มีจำนวนนักเรียนมากขึ้น ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปีการศึกษา 2521 และได้มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสมาเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนนี้ด้วย
ในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2523 ได้จัดสรรงบประมาณจากทางราชการ
มาต่อเติมอาคารเรียนหลังที่สอง แบบ ป. 1 ฉ โดยต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้องเรียน พื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผนังคอนกรีต งบประมาณ 169,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้าง
โรงฝึกงาน จำนวน 200,000 บาท ในวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/2526 ขนาด 2 ชั้น
8 ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง 1,040,000 บาท และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนบ้านผักคำภูได้รับเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีนักเรียนเข้าเรียน 32 คน
วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณ 390,000 บาท ให้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ 127,555 บาท ให้ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบล้อเข็น มีขนาดกว้าง 18.20 เมตร ยาว 31.10 เมตร ในปีงบประมาณ 2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,780,000 บาท ให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร 6 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2538 ปีเดียวกัน ทางชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผักคำภูและคณะครู ได้รวบรวมเงินทำใบฎีกาบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาเพื่อก่อสร้างหอสมุดศิษยานุสรณ์ และแล้วเสร็จในปี 2540 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนบ้านผักคำภู ได้เปิดรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนักเรียนเข้าเรียน 35 คน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้ยกเลิกการรับเด็กอายุ 3 ขวบเข้าเรียนและได้เปิดรับเด็กเข้าเรียนในชั้นปฐมวัยตามเกณฑ์ปกติ
ในปี 2551 ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ ทรงวุฒิ ธมมฺวโร
วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ตำบลไร่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณ 135,385 บาท มาจัดสร้างหอพระ เพื่อไว้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ ของผู้มาเยือนและสร้างนิสัยอันดีงามให้แก่นักเรียนและคณะครู ซึ่งทางโรงเรียนได้รับพระเมตาตาจากท่านพระอาจารย์ มาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยทำการรับมอบหอพระเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 มีท่านรองกษมะ โสมศรีแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นผู้รับมอบ ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร สพฐ. 4 ( ห้องส้วม 4 ห้อง ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 235,000 บาท เพื่อใช้บริการสำหรับครู บุคลากรและนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านผักคำภู เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายประสิทธิ์ จิจุบาล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 342 คน ข้าราชการครู 14 คน ครูพนักงานราชการ 2 คน ครูลูกจ้างชั่วคราว 1 คน นักการภารโรงชั่วคราว 1 คน ครูธุรการ 1 คน รวมมีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด 18 คน

ร่วมรับพัดยศ

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2555

ครูและบุคลากร


นายประสิทธิ์ จิจุบาล
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)


นางจันลา โถชาลี
 


นางพงษ์รับภา ดาพรม
 


นางเคี่ยม  มะลิทอง
     


นางสุมาลี  ทองแก้ว


นางรุ่งนภา โถบำรุงนายฉัตรชัย ถานะลุนนายมงคล สุวรรณ


นางจฑารัตน์ สุวรรณ


นางจันจีรา ชมจันทร์


นางวลัยรัตน์ งามสิทธิ์


นางศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์


นางสาววัลย์วิภา บุบผา


นายสีลา กาแก้ว


นางสาวรัตนา โถป่สอน


นางสาวธรรมนัด โถบำรุง