ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู

กรอกค่าสถิติ O-NET ปีการศึกษา 2559 ศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 3

 

 

 

 

กรอกคะแนนประเมินผลตามจุดเน้น ครั้งี่ 3

บันทึกคะแนนสรุปผลการเรียน ปีการศึกษา 2559

สำรวจข้อมูลการวัดผลตามจุดเน้น