ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู

กรอกค่าสถิติ O-NET ปีการศึกษา 2559 ศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 3