กิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29  มีนาคม 2561  นายประสิทธิ์ จิจุบาล นำคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 27  มีนาคม 2561  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

โรงเรียนบ้านผักคำภู ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆของภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า น้ำประปา และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมภายในโรงเรียน

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติฯ

นายธีรภัทร์   โพธิ์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เด็กชายวิชิต   โถชาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560