กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วันแรก

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วันแรก

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านผักคำภู
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

………………………………………………………

ก. ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)

๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

หมวดที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้
๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)
๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
๘. พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กำหนดการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

แบบสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

คุณครูท่านใดที่ต้องการตรวจสอบ แก้ไข ส่งคำตอบใหม่ ให้คลิกส่งก่อน แล้วให้คลิกที่”การตอบกลับก่อนหน้า” หรือ “แก้ไขการตอบกลับ” หรือ “ส่งคำตอบเพิ่ม” ตามต้องการ