ตราโรงเรียนบ้านผักคำภู

โรงเรียนได้ปรับแก้ตราโรงเรียนใหม่ให้มีความสมดุลมากขึ้น ท่านมาสามารถบันทึกจัดเก็บหรือดาวน์โหลดได้ที่นี่  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 24 มิ.ย. 57

กิจกรรมวางทุกงาน อ่านเขียนทุกคน

วางทุกงานอ่านเขียนทุกคน
วางทุกงานอ่านเขียนทุกคน

คุณครูและนักเรียนสามารถดาวน์โหลดบัญชีคำพื้นฐาน
(ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
เพื่อเตรียมการอ่านและเขียน ตามโครงการอ่านออกเขียนได้ ระยะที่ 2 ของโรงเรียนบ้านผักคำภู

ดาวน์โหลด 

วันประทับใจของครูและศิษย์

ประเมินผลการอ่านระยะที่ 1