โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  โรงเรียนในโซนตำบลนาใน  ระหว่างัวนที่ 26-27  ธันวาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านผักคำภู

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply