กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561  โรงเรียนบ้านผักคำภูจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ … ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply