โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

โรงเรียนบ้านผักคำภู ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆของภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า น้ำประปา และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมภายในโรงเรียน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply