กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านผักคำภู
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

………………………………………………………

ก. ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)

๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

หมวดที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้
๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)
๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
๘. พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply