กิจกรรมวางทุกงาน อ่านเขียนทุกคน

วางทุกงานอ่านเขียนทุกคน
วางทุกงานอ่านเขียนทุกคน

คุณครูและนักเรียนสามารถดาวน์โหลดบัญชีคำพื้นฐาน
(ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
เพื่อเตรียมการอ่านและเขียน ตามโครงการอ่านออกเขียนได้ ระยะที่ 2 ของโรงเรียนบ้านผักคำภู

ดาวน์โหลด 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply