รายงานผลการกรอกข้อมูล ระบบออนไลน์

ที่

ชื่อ – สกุล

ผล

ที่

ชื่อ – สกุล

ผล

1

นายประสิทธิ์ จิจุบาล

เรียบร้อย

12

นางสาวธรรมนัด โถบำรุง

2

นางจันลา โถชาลี

13

นายวชิรวิชญ์ อุระแสง

3

นางพงษ์รับภา ดาพรม

เรียบร้อย

14

นางสาววัลย์วิภา บุบผา

 เรียบร้อย 

4

นางเคี่ยม มะลิทอง

เรียบร้อย 

15

นางสาวยุพิน โถคำนาม

 

5

นางศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์

เรียบร้อย 

16

นายฉัตรชัย ถานะลุน

เรียบร้อย 

6

นายมงคล สุวรรณ

เรียบร้อย 

17

นายสีลา กาแก้ว

 

7

นางรุ่งนภา โถบำรุง

เรียบร้อย 

18

นางสาวรัตนา โถปาสอน

 

8

นางจุฑารัตน์ สุวรรณ

เรียบร้อย

19

นางสาวอาพันตรี อุปศักดิ์

9

นางจันจีรา ชมจันทร์

เรียบร้อย

20

นายเกริกเกียรติ เผ่ามงคล

 

10

นางวลัยรัตน์ งามสิทธิ์

 

21

นายวิสุทธิ์ โถชาลี

11

นางสุมาลี ทองแก้ว

 

หมายเหตุ  ข้อมูล update : 15.15 น. 4 พฤษภาคม 2557

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply