Archive for the ‘บทความเผยแพร่’ Category

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 57

วนิดา โสมชัย ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านผักคำภู ปีการศึก […]

ไหว้ครูสำคัญไฉน ?

ขอนำบทความเกี่ยวกับวันไหว้ครูมาให้อ่าน เพื่อให้นักเรียน […]

สงสัย ? แล้วนำมาเล่า

ศาสตราจารย์กิตติคุณ & ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ศาสตรา […]

กำหนดการ:หมายกำหนดการ

มีโอกาสสนทนาเรื่องการใช้คำสองคำ คือ “กำหนดการ&#82 […]

เตรียมพื้นฐานการอ่าน 2557

การวางแผนการพีฒนาการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนบ้านผักคำ […]