Archive for the ‘ข่าว กิจกรรมภายใน’ Category

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านผักคำภู

นายประสิทธิ์  จิจุบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำ […]

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายประสิทธิ์ จิจุบาล ผู้อำนว […]

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560  นายประสิทธิ์ จิจุ […]

พื้นที่เขตรับผิดชอบของนักเรียน

สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 12