Archive for the ‘แจ้งข่าว ประกาศข่าว’ Category

การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

นักเรียนจากโรงเรียนบ้านผักคำภูที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครื […]

ประกาศผลคัดลายมือ

ตรวจสอบผลการเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านผักคำภู สาม […]

ตารางสอบ ONET ปีการศึกษา 2557

เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ออกมาแล้วสำหรับเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปหัต […]