Archive for the ‘วิดีโอ’ Category

เก็บภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคอีสาน

youtu.be/7hsXQcZlla8

ย้อนรอยทัศนศึกษา ปี 2552

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านผักคำภู ได้เดินทางไปทัศนศึ […]