Archive for the ‘ภาพในอดีต’ Category

แม่แห่งแผ่นดินเสด็จผักคำภู

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2523 ทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านผักคำภู ต […]