สงกรานต์ตุ้มโฮมศิษย์เก่าผักคำภู 2561

14  เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ จิจุบาล พร้อมคณะครู-นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผักคำภู รุ่น 2500-ปัจจุบัน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต

กิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29  มีนาคม 2561  นายประสิทธิ์ จิจุบาล นำคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 27  มีนาคม 2561  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

โรงเรียนบ้านผักคำภู ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆของภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า น้ำประปา และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมภายในโรงเรียน

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติฯ

นายธีรภัทร์   โพธิ์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เด็กชายวิชิต   โถชาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

หน่วยแพทย์อาสาฯ(พอ.สว.) มณฑลทหารบกที่ 29 ร่วมกับ AIS Telewiz สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 มณฑลทหารบกที่ 29 ร่วมกับ AIS Telewiz บริษัท สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด   รวมใจบรรเทาภัยหนาวและร่วมสมทบทุน Renovate ห้องน้ำใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านผักคำภู พร้อมด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกมาให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนชาวตำบลนาใน ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู