วันครู อำเภอพรรณานิคม 2562

“คุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”  16  มกราคม  2562  นายประสิทธิ์  จิจุบาล  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอพรรณานิคม   ประจำปี 2562

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  โรงเรียนในโซนตำบลนาใน  ระหว่างัวนที่ 26-27  ธันวาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านผักคำภู

คลังข้อสอบ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯ ที่ 3

ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT,O-NET ปีการศึกษา 2561

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561  โรงเรียนบ้านผักคำภูจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ … ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

งานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูจันลา โถชาลี

โรงเรียนบ้านผักคำภูจัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑   ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่คุณครูจันลา โถชาลี   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านผักคำภู